sach giai phau rang pdf

Giải phẫu răng PDF

Giải phẫu răng PDF được biên soạn làm tài liệu giải phẫu răng do tác giả Hoàng Tử Hùng chủ biên. Cuốn Giải phẫu răng này đã có những chỉnh lý cả về nội dung cũng như hình thức cho phù hợp với việc sử dụng của giảng viên trong soạn và giảng bài cũng như của sinh viên trong học tập.

Thông tin sách

Thể loại: Tài liệu Y Dược

Tác giả : Hoàng Tử Hùng

Link tải ebook PDF/ Mobi/ Epub miễn phí ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Để đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt cũng như các đối tượng Trung học, Sau đại học trong hệ thống đào tạo nhân lực chuyên ngành RHM theo chương trình mới, được thống nhất trong cả nước, cuốn Giải phẫu răng này đã có những chỉnh lý cả về nội dung cũng như hình thức cho phù hợp với việc sử dụng của giảng viên trong soạn và giảng bài cũng như của sinh viên trong học tập.

Nội dung của sách được chia làm sáu phần, dưới đây là trọng tâm của từng phẩn và một số gợi ý trong sử dụng ở nhà trường:
Phần thứ nhất: Nhập môn, giới thiệu môn học, vị trí của Giải phẫu răng trong mối liên hệ với các môn học khác và hệ thống thuật ngữ giải phẫu răng.

Phần thứ hai: Bộ răng vĩnh viễn, trình bày những khái niệm chung và cơ bản về hình thể răng, cung răng, tư thế lồng múi tối đa. cùng với phần thứ nhất, đây là phần trọng tâm của chương trình lý thuyết ở bậc đại học.

Phần thứ ba: Giải phẫu mô tả răng vĩnh viễn, trình bày đặc điểm giải phẫu của từng răng vĩnh viễn theo nhóm răng, mỗi nhóm là một chương. Trong chương trình Trung học và Đại học, phần này có thể được giới thiệu kết hợp trong giờ lý thuyết nhưng chủ yếu được làm sáng tỏ qua phần thực hành.

Phần thứ tư: Bộ răng sữa và giải phẫu mô tả rằng sữa, trình bày về bộ răng sữa và đặc điểm giải phẫu của răng sữa. Phần này cần được chú trọng, không những chỉ đối với bậc đại học mà còn là phần quan trọng đối với điều dưỡng nha khoa.

Phần thứ năm: Bộ răng trong bối cảnh sinh học, đây là phần được bổ sung nhiều so với các sách, tài liệu đã có trước đây, trình bày thành ba chương, đề cập đến các vấn đề về giải phẫu so sánh, giải phẫu tiến hóa, nhân học răng. Phần này chủ yếu dành cho đối tượng giảng viên chuyện về nha khoa hình thái, học viên sau đại học và người đọc không chuyên ngành RHM nhưng cần tài liệu liên quan đến sinh học về bộ răng (tuy còn cần tài liệu sâu hơn nữa, nhất là phần Nhân học răng, vì vậy, phần này sẽ được trình bày trong một sách khác).

Phần thứ sáu: Thực hành giải phẫu răng, trình bày các bài giảng và cách thức tiến hành bài tập thực hành giải phẫu răng, bao gồm vẽ răng, điêu khắc răng bằng thạch cao và bằng sáp. Trong đào tạo chuyên ngành, thực tập giải phẫu răng chiếm một vị trí đặc biệt và có tính đặc trưng, do vậy, phần này nhằm giúp sinh viên, các cơ sở đào tạo RHM mới thành lập tài liệu dạy –học về vấn đề còn ít được biên soạn một cách có hệ thống này. Việc triển khai phản thực hành giải phẫu răng có thể tiến hành từng bước, phù hợp với đối tượng, điều kiện và khả năng của mỗi cơ sở đào tạo.

Link download ebook sách Giải phẫu răng PDF

PDF