giao trinh dai so hien dai pdf

Giáo Trình Đại Số Hiện Đại PDF- Phần 1

Giáo Trình Đại Số Hiện Đại PDF- phần 1: Đại số trừu tượng

Tác giả : NGUYỄN TỰ CƯỜNG

Link tải ebook PDF/ Mobi/ Epub miễn phí ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Mục lục

MỞ ĐẦU

Chương I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TẬP HỢP

§1. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

§2. Ánh xạ

§3. Quan hệ

§4. Tập hợp tương đương

§5. Tiên đề chọn và các mệnh đề tương đương

Bài tập

Chương II. NHÓM

§1. Định nghĩa và ví dụ về nhóm

§2. Nhóm con, Định lý Lagrange

§3. Nhóm con chuẩn tắc

§4. Đồng cấu nhóm

§5. Phạm trù và hàm tử

§6. Nhóm Abel hữu hạn sinh

Bài tập

Chương III. VÀNH, TRƯỜNG VÀ VÀNH ĐA THỨC

§1. Các định nghĩa và ví dụ

§2. Idéan và đồng cấu vành

§3. Vành giao hoán

§4. Vành các phân thức

§5. Vành đa thức

§6. Vành Gau.

Bài tập

Chương IV. MÔ ĐUN

§1. Các định nghĩa và ví dụ

§2. Đồng cấu

§3. Tổng và tích trực tiếp

§4. Dãy hợp thành, Định lý Jordan-Holder-Schneider

§5. Tích ten xơ

§6. Dãy khớp

Bài tập

Chương V. MÔĐUN TRÊN VÀNH GIAO HOÁN

§1. Môdun nội xạ

§2. Mở rộng cốt yếu và bao nội xạ

§3. Môđun xạ ảnh

§4. Môdun Noether

§5. Mödun Artin…

§6. Phân tích mô đun nội xạ

Bài tập

Link download ebook Giáo Trình Đại Số Hiện Đại PDF

Tải xuống ở đây