phap luat dai cuong pdf

Giáo trình Pháp luật đại cương

Giáo trình Pháp luật đại cương PDF được tập thể tác giả biên soạn trên cơ sở quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và không ngừng tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Link tải ebook Giáo trình pháp luật đại cương ở cuối bài viết

Bên cạnh những nội dung theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo trình Pháp luật đại cương này còn đề cập thêm những luật mới được ban hành như Luật Đất đai, Luật Lao động…, đồng thời giáo trình cũng cập nhật những nội dung mới của các đạo luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành khi tham gia tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Giáo trình Pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật đại cương cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng ở tất cả các khối ngành. Mục đích của.giáo trình là nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật nói chung và đặc biệt là những kiến thức về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đó các sinh viên sẽ bước đầu có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tế đời sống và công việc sau này của mình.

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản của lý luận về Nhà nước và Pháp luật, khái quát về bộ máy nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thức pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong 3 phần đầu của giáo trình. Sau đó đi sâu giới thiệu một số ngành luật quan trọng, nền tảng và có ý nghĩa thực tiễn, sâu sắc như: Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hành chính, Luật Đất đai và Luật Hình sự của Việt Nam.

Các phần của giáo trình do các tác giả biên soạn gồm:

Phần 1: ThS. Đào Thu Hà và TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Phần 2: TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Phần 3: TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Phần 4: TS. Nguyễn Hợp Toàn

Phần 5: PGS. Nguyễn Hữu Viện

Phần 6: ThS. Đỗ Kim Hoàng và PGS.TS. Trần Văn Nam

Phần 7: ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

Phần 8: ThS. Đinh Hoài Nam Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Nội dung Giáo trình Pháp luật đại cương PDF

Phần 1: Lý luận chung về Nhà nước và Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bài 1: Khái quát về nhà nước

Bài 2: Kiểu nhà nước và hình thức nhà nước

Bài 3: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Phần 2: Pháp luật- Khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội

Bài 1: Nguồn gốc và bản chất của Pháp luật

Bài 2: Quy phạm pháp luật

Bài 3: Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý

Bài 4: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Phần 3: Hình thức pháp luật

Bài 1:Khái quát về hình thức Pháp luật

Bài 2: Hình thức pháp luật của nhà nước XHCN VN

Bài 3: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Bài 4: Điều ước quốc tế

Phần 4: Luật dân sự Việt Nam

Phần 5: Luật lao động Việt Nam

Phần 6: Luật hành chính Việt Nam

Phần 7: Luật đất đai Việt Nam

Phần 8: Luật hình sự Việt Nam

Link tải ebook Giáo trình pháp luật đại cương PDF

PDF