Giao trinh tai chinh doanh nghiep

Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF

Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF- Nguyễn Văn Sang Tài chính doanh nghiệp là một khâu then chốt, cơ sở không thể thiếu được trong hệ thống Tài chính Việt Nam.

Link tải sách ebook ở cuối bài viết

Giới thiệu

Vai trò của nhà Quản trị được thể hiện khác nhau trong các nền kinh tế khác nhau. Nếu như trong nền kinh tế bao cấp kế hoạch hóa trước đây vai trò của nhà Quản trị rất thụ động mờ nhạt. Họ không cần quan tâm tới việc làm như thế nào để huy động vốn bởi vì toàn bộ lượng vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh được nhà nước cấp, đồng thời cũng không cần xác định lượng vốn thực tế là bao nhiêu mà chỉ cần quan tâm đạt được kế hoạch nhà nước đặt ra.

Chính vì vậy Tài chính doanh nghiệp cũng như các nhà quản trị tài chính có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Tài chính doanh nghiệp là một khâu then chốt, cơ sở không thể thiếu được trong hệ thống Tài chính Việt Nam.

Mục lục

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 1

1. Tài chính doanh nghiệp  1

2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính DN . 8

CHƯƠNG 2 VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 12

1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp. 12

2. Khấu hao TSCĐ . 15

3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ  28

4. Thực hành . 31

CHƯƠNG 3 VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP  36

1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động . 36

2. Nhu cầu VLĐ và các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ . 39

3. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp  52

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ  56

5. Thực hành . 61

CHƯƠNG 4 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP  65

1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp  65

2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm  66

3. Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  82

4. Thực hành . 90

CHƯƠNG 5 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP . 94

1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm . 94

2. Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh  101

3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận  105

4. Thực hành . 111

CHƯƠNG 6 KẾ HOẠCH HOÁ TÀI CHÍNH  124

1. Phân tích tài chính – tiền đề của kế hoạch hoá tài chính  124

2. Kế hoạch tài chính  139

3. Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng  144

4. Thực hành . 146

CHƯƠNG 7 ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP  149

1. Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp . 149

2. Xác định dòng tiền của dự án . 153

4. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu . 161

6. Thực hành . 167

CHƯƠNG 8 NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP  170

1. Nguồn tài trợ bên trong  170

2. Cổ phiếu thường . 170

3. Cổ phiếu ưu đãi  173

4. Vay dài hạn. 174

5. Thuê tài sản  176

6. Trái phiếu chuyển đổi . 178

7. Thực hành . 180

CHƯƠNG 9 DỰ BÁO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 181

1. Các giai đoạn của dự báo báo cáo tài chính . 181

2. Phương pháp dự báo báo cáo tài chính  182

3. Dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp . 185

4. Thực hành . 193

Link tải Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF- Nguyễn Văn Sang

PDF