tai lieu quan ly du an

Tài liệu về quản lý dự án (MBA class) (en)

Tài liệu về quản lý dự án bao gồm bộ tài liệu bằng tiếng Anh giúp bạn tự học về quản lý dự án. Project Management – Quản lý dự án, theo Viện Quản lý Dự án (PMI) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động của dự án, nhằm đáp ứng các yêu cầu chung của dự án. Việc Quản lý dự án được thực hiện thông qua ứng dụng phù hợp, tích hợp các quy trình quản lý được xác định cho dự án một cách hiệu quả.

Trong đó, dự án – Project là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ duy nhất. Ví dụ về dự án được triển khai như:

 • Phát triển một hợp chất mới cho thị trường.
 • Cải thiện quy trình kinh doanh trong một tổ chức (tạo ra một bộ quy trình mới).
 • Sửa đổi một chương trình phần mềm máy tính được sử dụng trong một tổ chức.
 • Tiến hành nghiên cứu để phát triển một quy trình sản xuất mới.
 • Phát triển một ứng dụng phần mềm.
 • Thiết lập một quy trình nghiệp vụ trong một ngân hàng.

Project Management có các giai đoạn/nhóm quy trình (process group):

  • Khởi động dự án. Các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới (hoặc một giai đoạn mới của một dự án hiện có) bằng cách có được sự cho phép để bắt đầu dự án (hoặc giai đoạn).
  • Lập kế hoạch dự án. Các quy trình cần thiết để thiết lập phạm vi của dự án, tinh chỉnh các mục tiêu và xác định tiến trình hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu mà dự án đã thực hiện để đạt được.
  • Thực hiện dự án. Các quy trình được thực hiện để hoàn thành công việc được xác định trong kế hoạch quản lý dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.
  • Theo dõi và kiểm soát dự án. Các quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ và hiệu suất của dự án; xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần thay đổi kế hoạch; và bắt đầu những thay đổi tương ứng.
  • Kết thúc dự án. Các quy trình được thực hiện để chính thức hoàn thành hoặc đóng dự án, giai đoạn hoặc hợp đồng.

Đọc thêm: Đường lối lãnh đạo HP

Bộ tài liệu bao gồm:

 1. Giới thiệu về quản lý dự án
 2. Quản lý thời gian.
 3. Quản lý rủi ro;
 4. Quản lý Chi phí
 5. Quản lý quy mô;
 6. Quản lý thông tin
 7. Quản lý Chất lượng;
 8. Quản lý Quan hệ công chúng;
 9. Quản lý đấu thầu

Thể loại: Kinh doanh- quản lý

Mời bạn đón đọc

Link tải ebook Tài liệu về quản lý dự án

Session 1 – Introduction to project management

Session 2 – Scope management

Session 3 – Time management

Session 4 – HR management

Session 5 – Cost management

Session 6 – Quality management

Session 7 – Risk management

Session 8 – Procurement management

Session 9 – Communication management